సిబ్బందిని కలవండి

Krishna.jpg

జె.క్రిష్ణ

Chief Executive Officer

Rajeshwar rao.jpg

ఎ.రాజేశ్వర్ రావు

Manager

Narayana reddy.jpeg

కె.నారాయణ రెడ్డి

Salesman

Srinivas.jpeg

ఎం.శ్రీనివాస్

Salesman

Jithender.jpeg

టి.జితేందర్

Salesman

Abhilash.jpeg

బి.అభిలాష్ 

Petrol Bunk Salesman

Arif.jpeg

ఎం.డి.ఆరిఫ్

Petrol Bunk Salesman

Ramesh.jpg

బి.రమేశ్

Salesman

Bhoomaiah.jpeg

బి.భూమయ్య

Attender