వరి ధాన్యం సేకరణ

వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మద్దికుంటలో రాజన్న సిరిసిల్ల కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ ప్రారంభించారు

 పోతుగల్ సహకార సంఘం పరిధిలో 7 గ్రామాల నుండి రైతులు పండించే వరి ధాన్యంని కొనుగోలు చేస్తున్నాము.

 

పిఎసిఎస్ పోతుగల్ సహకార సంఘం పరిధిలో వరి ధాన్యం సేకరణ కేంద్రాలు:

 

1. పోతుగల్.

2. గూడూర్.

3. ఆవునూర్.

4. గన్నెవారిపల్లి.

5. తుర్కపల్లి.

6. రామలక్ష్మణపల్లి.

7. మద్దికుంట.

 

 

వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఆవునూరు‌లో రాజన్న సిరిసిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ యాస్మిన్ బాషా ప్రారంభించారు

సేకరించిన వరి ధాన్యం ఖరీఫ్ మరియు రబీ:

వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం పోతుగల్ 

వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం తుర్కపల్లి 

వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం రామలక్ష్మనపల్లి 

       Year        Quintals        Rate      Amount Paid

2011-2012        2660.8        1250         33,26,000

2012-2013       21633.6        1350      2,92,05,360

2013-2014       52248.8        1420      7,41,93,296

2014-2015       75988.4        1470    11,17,02,948

2015-2016        56384          1510      8,50,94,540

2016-2017       125526          1540   19,33,10,040

2017-2018       104141.2        1590   16,55,84,508

2018-2019         77044           1770   13,63,67,880

2019-2020        131459.2       1835    24,12,27,632

TOTAL             139459.2              104,00,12,204 Cr

వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం గూడూర్ 

వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం గన్నెవారిపల్లి 

© 2020 PACS POTHGAL

Terms & Conditions | Refund & Cancellation Policy | Privacy Policy